Adatkezelési tájékoztató

Frissített szabályzat, Hatályos: 2023.09.12-től visszavonásig

Letöltés PDF formátumban

1. Bevezetés

A QLM Logistics Solutions Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3., adószám: 14549412-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-127440), és a QLM Development Center Kft. (székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3., adószám: 24208422-2-13, cégjegyzékszám:13-09-228340) (a továbbiakban: Szolgáltatók, Adatkezelők) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adja, valamint a tájékoztatásban foglaltaknak maradéktalanul aláveti magát.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését szabályozza:

www.qlm.hu
www.mima.hu
www.raktarautomatizalas.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
https://qlm.hu/adatvedelem/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

2. Az adatkezelők és elérhetőségeik

Név: QLM Logistics Solutions Kft.
Székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3.

Név: QLM Development Center Kft.
Székhely: 2045 Törökbálint, Tópark utca 3.

E-mail: info@qlm.hu
Telefon: +36 23 804 321
Web: https://qlm.hu

3. Fogalom meghatározások

3.1 „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

3.2 „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.3 „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

3.4 „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

3.5 „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

3.6 „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

3.7 „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

4. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

4.1 A személyes adatok:

4.1.1 kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

4.1.2 gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

4.1.3 az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

4.1.4 pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

4.1.5 tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

4.1.6 kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

5. Adatkezelések

5.1 Szolgáltatás megrendeléséhez, jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

5.1.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték- és keresztnévA kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail címKapcsolattartás.
TelefonszámKapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és címA szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
JelszóÜgyfélkapu fiókba történő biztonságos belépés biztosítása.
A megrendelés / jelentkezés időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A megrendeléskori / jelentkezéskori IP címeTechnikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

5.1.2 Az érintettek köre: a weboldalakon szolgáltatást megrendelő konzultációra jelentkező valamennyi érintett.

5.1.3 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat:

“A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

5.1.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő értékesítési, marketing és pénzügyi munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.1.5 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

– Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
– tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

5.1.6 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 2045 Törökbálint, Tó Park utca 3. címen,
– e-mail útján az info@qlm.hu e-mail címen,
– telefonon a +36 23 804 321 számon.

5.1.7 Az adatkezelés jogalapja:

5.1.7.1 Az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1)
bekezdése,

5.1.7.2 Az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

“A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

5.1.7.3 A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

5.1.8 Tájékoztatjuk, hogy

– az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
– köteles a személyes adatokat megadni, hogy a megrendelt szolgáltatást/jelentkezést szerződésszerűen teljesíteni tudjuk.
– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a megrendelt szolgáltatást/jelentkezést feldolgozni.

5.2 Panaszkezelés

5.2.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: panaszkezelés

5.2.2 Az érintettek köre: a weboldalakon szolgáltatást megrendelő és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

5.2.3 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

5.2.4 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő értékesítési és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.2.5 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

– Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
– tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

5.2.6 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 2045 Törökbálint, Tópark utca 3. címen,
– e-mail útján a info@qlm.hu címen,
– telefonon a +36 23 804 321 számon.

5.2.7 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés c) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

5.2.8 Tájékoztatjuk, hogy

– a személyes adat szolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul.
– a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
– köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

5.3 Közösségi oldalak

5.3.1 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/LinkedIn stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

5.3.2 Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/LinkedIn stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta”, követi a weboldalakat.

5.3.3 Az adatgyűjtés célja: a közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.

5.3.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

5.3.5 Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

5.4 Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések

5.4.1 Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e- mail) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

5.4.2 E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

5.4.3 Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

5.4.4 A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.5 Hírlevél, direkt marketing tevékenység

5.5.1 A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

5.5.2 Továbbá a Felhasználó a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

5.5.3 A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és a Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben a Szolgáltató a Felhasználó minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából, és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az e-mail üzenetekben lévő linkre kattintva.

5.5.4 Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adatAz adatkezelés célja
Vezeték- és keresztnévAzonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
E-mail címAzonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele.
A feliratkozás időpontjaTechnikai művelet végrehajtása.
A feliratkozáskori IP címTechnikai művelet végrehajtása.

5.5.5 Az érintettek köre: a hírlevélre / direkt marketing tevékenységre feliratkozó valamennyi érintett.

5.5.6 Az adatkezelés célja: hasznos szakmai tartalmakat, tudásanyagokat, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

5.5.7 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart.

5.5.8 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő értékesítési és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5.5.9 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

– az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
– tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint
– az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

5.5.10 A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

– postai úton a 2045 Törökbálint, Tópark utca 3. címen,
– e-mail útján az info@qlm.hu e-mail címen,
– telefonon a +36 23 804 321 számon.

5.5.11 Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről / direkt marketing tevékenységről.

5.5.12 Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

“A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben – a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített – a reklám címzettjére vonatkozó – adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.”

5.5.13 Tájékoztatjuk, hogy

– az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
– köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
– az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet / direkt marketing küldeményt küldeni.

6. Az igénybe vett adatfeldolgozók

6.1 Tárhelyszolgáltató

6.1.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: viszonteladói tárhelyszolgáltatás

6.1.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

MikroTek Hungary Kft.
Cím: 2049 Diósd, Homokos utca 113.
Telefon: +36 30 205 8057
E-mail: info@mikrotek.hu
Web: https://mikrotek.hu

6.1.3 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

6.1.4 Az érintettek köre: a weboldalakat használó valamennyi érintett.

6.1.5 Az adatkezelés célja: a weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.

6.1.6 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az adatkezelés az adatkezelő és a tárhelyszolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhelyszolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

6.1.7 Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

6.2 Hírlevél szolgáltató

6.2.1 Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online hírlevélküldő szolgáltatás

6.2.2 Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

MailChimp c/o The Rocket Science Group, LLC
Cím: 675 Ponce De Leon Ave NE,
Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Web: https://mailchimp.com

Az adatkezeléssel kapcsolatos összes további információt az 5.2 pont és alpontjai részletezik.

7. Cookie-k (sütik) kezelése

7.1 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

7.2 Az érintettek köre: a weboldalakat látogató valamennyi érintett.

7.3 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.

7.4 Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Cookie típusaAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés időtartamaKezelt adatkör
Munkamenet cookie-k (session)Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdéseA vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszakconnect.sid

7.5 Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

7.6 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.7 Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

8. Google AdWords konverziókövetés használata

8.1 Az adatkezelő használja a „Google AdWords” nevű online reklámprogramot, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

8.2 Amikor a Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.

8.3 Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy a Felhasználó a hirdetésre kattintott.

8.4 Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.

8.5 Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével a Google és az adatkezelő szerzett – azt a célt szolgálják, hogy a Google AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.

8.6 Ha a Felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután a Felhasználó nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

8.7 További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://www.google.de/policies/privacy/

9. A Google Analytics alkalmazása

9.1 Az adatkezelő használja a Google Analytics alkalmazást, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a Felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik a Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

9.2 A Felhasználó által használt a weboldalakkal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

9.3 A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalak üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

9.4 A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

10. Adatvédelmi rendelkezések a LinkedIn alkalmazására és felhasználására vonatkozóan

10.1 Az adatkezelő a jelen weboldalon beépítette a LinkedIn Corporation bizonyos moduljait.

10.2 A LinkedIn üzemeltetője a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA). Az Egyesült Államokon kívüli adatvédelmi kérdésekben a LinkedIn Ireland (Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írország) illetékes.

10.3 Minden olyan weboldalunk minden egyes megnyitásakor, amely LinkedIn-modullal (LinkedIn-plug-in) rendelkezik, a modul kezdeményezi, hogy az érintett által használt böngésző letöltse a LinkedIn modul megfelelő megjelenítését. A LinkedIn-plug-inekkel kapcsolatos további információk a https://developer.linkedin.com/plugins oldalon találhatók. E technikai folyamat során a LinkedIn tudomást szerez arról, hogy az érintett weboldalunknak mely konkrét aloldalait kereste fel.

10.4 Amennyiben az érintett egyidejűleg be van jelentkezve az LinkedInnél, a LinkedIn weboldalunk érintett által történő minden megnyitásakor és a weboldalunkon történő tartózkodás teljes ideje alatt felismeri, hogy az érintett weboldalunk mely konkrét aloldalait kereste fel. A LinkedIn-modul összegyűjti ezeket az információkat, és a LinkedIn hozzárendeli őket az érintett LinkedIn-fiókjához. Ha az érintett megnyomja a weboldalunkon elhelyezett valamely LinkedIn-gombot, a LinkedIn ezt az információt hozzárendeli az érintett LinkedIn-fiókjához, és tárolja ezeket a személyes adatokat.

10.5 Amennyiben az érintett a weboldalunk megnyitásakor be van jelentkezve a LinkedInnél, a LinkedIn a LinkedIn-modulon keresztül mindig – független attól, hogy az érintett rákattintott-e a LinkedIn-modulra vagy sem – információt kap arról, ha az érintett felkereste weboldalunkat. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ a LinkedIn számára továbbításra kerüljön, megakadályozhatja azzal, ha weboldalunk megnyitása előtt kijelentkezik LinkedIn-fiókjából. A LinkedIn https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls oldalán lehetőség van az e-mailben vagy SMS-ben kapott üzenetek és célzott hirdetések lemondására, valamint a hirdetések beállításának kezelésére. A LinkedIn igénybe veszi továbbá szolgáltatók, pl. a Quantcast, a Google Analytics, a BlueKai, a DoubleClick, a Nielsen, a Comscore, az Eloqua és a Lotame szolgáltatásait, amelyek cookie-kat helyezhetnek el a gépeken. Ezeket a cookie-kat elutasíthatja a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon. A LinkedIn érvényes adatvédelmi rendelkezései a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy oldalon találhatók. A LinkedIn cookie-kra vonatkozó irányelve a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy oldalon található.

11. Adatvédelmi rendelkezések a YouTube alkalmazására és felhasználására vonatkozóan

11.1 Az adatkezelő a jelen weboldalon beépítette a YouTube bizonyos moduljait.

11.2 A YouTube üzemeltetője a YouTube, LLC (901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA). A YouTube, LLC a Google Inc. (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA) leányvállalata.

11.3 A YouTube-modul a jelen weboldal adatkezelő által üzemeltetett és YouTube-modulokkal (YouTube-videókkal) rendelkező egyes oldalainak minden megnyitásakor kezdeményezi, hogy az érintett IT-rendszerének böngészője automatikusan letöltse a megfelelő YouTube-modul megjelenítését. A YouTube-bal kapcsolatos további információk a https://www.youtube.com/intl/hu/yt/about/ oldalon találhatók. E technikai folyamat során a YouTube és a Google tudomást szerez arról, hogy az érintett weboldalunk mely konkrét aloldalait kereste fel.

11.4 Amennyiben az érintett egyidejűleg be van jelentkezve a YouTube-on, a YouTube weboldalunk érintett által történő minden megnyitásakor és a weboldalunkon történő tartózkodás teljes ideje alatt felismeri, hogy az érintett weboldalunk mely konkrét aloldalait kereste fel. A YouTube és a Google összegyűjti ezeket az információkat, és hozzárendeli őket az érintett YouTube-fiókjához.

11.5 Amennyiben az érintett a weboldalunk megnyitásakor be van jelentkezve a YouTube-on, a YouTube és a Google a YouTube-modulon keresztül mindig – független attól, hogy az érintett rákattintott-e a YouTube-videóra vagy sem – információt kap arról, ha az érintett felkereste weboldalunkat. Ha az érintett nem szeretné, hogy ez az információ a YouTube és a Google számára továbbításra kerüljön, megakadályozhatja azzal, ha weboldalunk megnyitása előtt kijelentkezik YouTube-fiókjából. A YouTube által a https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=hu oldalon rendelkezésre bocsátott adatvédelmi rendelkezések magyarázatot nyújtanak a személyes adatok YouTube és a Google által történő gyűjtéséről, kezeléséről és használatáról.

12. Facebook képpont alkalmazása

12.1 Weboldalunk használhatja a Facebook-képpontot („Facebook Pixel”). Ez egy láthatatlan kép, amelyet Weboldalunk lapjai tartalmaznak, és amely a Facebook szerverein tárolódik. Minden alkalommal, amikor ön megnyitja Weboldalunk egyik lapját, ahová ezt a „pixel”-t rögzítettük, ez a képpont letöltődik az ön eszközére az adott Facebook-szerverről. A Facebook az alábbi adatokat kapja meg: az ön IP-címét és eszközének specifikus paramétereit (pl. típus, operációs rendszer, speciális szoftver és hardver).

12.2 Bár mi ezeket az információkat nem tudjuk összekapcsolni személyesen önnel, a Facebook ezt megteheti, ha ön rendelkezik Facebook-profillal. Tehát, ez esetben a Facebook működik adatkezelőként. Ezért azt javasoljuk, hogy tekintse meg a Facebook adatvédelmi szabályzatát, hogy megismerje, milyen – többek között hirdetési – céllal kezelik a Facebook által begyűjtött információkat.

12.3 Mi a Facebooktól csupán statisztikai információkat kapunk, nem az ön személyes adatait.

12.4 Amennyiben nem szeretne bizonyos promóciós információkat kapni, saját személyre szabott Facebook-oldalán beállíthatja hirdetési preferenciáit. Végezetül, mobilkészüléke beállításaiban szintén jelezheti, hogy a gépi adatok nem közölhetők harmadik felek számára. Tudjon meg többet a Facebook-képpontról.

13. Hotjar alkalmazása

13.1 Törekszünk arra, hogy honlapunk jó felhasználói élményt nyújtson. Ennek elősegítése érdekében Hotjar honlap-elemző alkalmazással nyomon követjük a látogatók weboldalunkon végzett tevékenységeit (pld.: egérmozgás, kattintás stb.). A honlap látogatásakor a számítástechnikai eszközre elhelyezett sütiket a látogató az eszközéről bármikor eltávolíthatja, illetve letilthatja az általa használt böngészőben a sütik alkalmazását.

Annak érdekében, hogy a látogatók ne legyenek beazonosíthatók, a Hotjar kizárólag a honlap azon részein működik, ahol nem szükséges megadni a látogatók személyes adatait. A honlap-elemző alkalmazást nem működtetjük a honlap azon felületein, ahol adatmezőket kell kitölteni, éppen ezért a látogatók nem beazonosíthatók számunkra.

Az alkalmazás által tárolt adatok; az Ön böngészőjének és eszközének adatai (ország, IP-cím anonimizált formában, használt eszköz típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, látogatás ideje).

Az adatok gyűjtését és tárolását ki tudja kapcsolni a saját böngészőjében. Erről bővebb információt az alábbi linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out

A tárolt adatokat egy évig őrizzük meg.

14. Az érintettek jogai

14.1 A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

14.2 A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

14.3 A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

14.4 Az elfeledtetéshez való jog: ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

14.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

14.6 Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

14.7 A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

14.8 Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

14.9 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

– Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

15. Intézkedési határidő

15.1 Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

15.2 Szükség esetén ez további 60 naptári nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül tájékoztatja Önt.

15.3 Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 naptári napon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

16. Az adatkezelés biztonsága

16.1 Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

– a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
– a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
– az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

17. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

17.1 Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

17.2 Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

17.3 Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

– az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
– az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

17.4 Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

18. Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

18.1 Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

18.2 Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

19. Panasztételi lehetőség

19.1 Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

20. Zárszó

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
– Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről